Nazwisko i kontakt osoby odpowiedzialnej zgodnie z art. 4 (7) DSGVO

Hubert Schulte GmbH
Hellefelder Street 75
59846 Sundern-Hellefeld

Telefon: (0 29 34) 96 16 0
Fax: (0 29 34) 96 16 13

E-mail: info@schulte-paletten.de
Internet: www.schulte-paletten.de

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Uważamy, że naszym podstawowym obowiązkiem jest zachowanie poufności danych osobowych, które nam przekazujesz i ochrona ich przed nieuprawnionym dostępem. Dlatego też zachowujemy najwyższą ostrożność i stosujemy najnowsze standardy bezpieczeństwa, aby zapewnić maksymalną ochronę Twoich danych osobowych.

Jako przedsiębiorstwo prawa prywatnego podlegamy przepisom europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO) oraz przepisom federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG). Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić przestrzeganie przepisów o ochronie danych zarówno przez nas, jak i przez naszych zewnętrznych usługodawców.

Definicje
Ustawodawca wymaga, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z prawem, w dobrej wierze i w sposób zrozumiały dla osoby, której dane dotyczą („legalność, przetwarzanie w dobrej wierze, przejrzystość”). Aby to zapewnić, informujemy o poszczególnych definicjach prawnych, które są stosowane również w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych:

(1) dane osobowe
„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej „osoba, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

(2) Przetwarzanie
„Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

(3) ograniczenie przetwarzania
„Ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

(4) profilowanie
„Profilowanie” oznacza jakiekolwiek zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.

(5) pseudonimizacja
„Pseudonimizacja” oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do konkretnego podmiotu danych bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że danych osobowych nie można przypisać do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

(6) system plików
„System plików” oznacza każdy uporządkowany zbiór danych osobowych dostępny według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy taki zbiór jest utrzymywany w sposób scentralizowany, zdecentralizowany lub funkcjonalny albo geograficzny.

(7) kontroler
„Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

(8) Procesor
„Przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

(9) Odbiorca
„Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od państwa członkowskiego administratora.

(10) Strona trzecia
„Strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny podmiot, inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność administratora danych lub podmiotu przetwarzającego.

(11) zgoda
Zgoda” osoby, której dane dotyczą, oznacza dowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie jej woli w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, za pomocą którego osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Zgodność z prawem przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem tylko wtedy, gdy istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania może być zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. a – f DSGVO może być w szczególności:

a. Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wdrożenia środków przedumownych podjętych na wniosek osoby, której dane dotyczą;
c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator danych;
d. przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przysługującej administratorowi;
f. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec takich interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Informacja o zbieraniu danych osobowych

(1) Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

(2) Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Państwa dane (adres e-mail, nazwisko i ewentualnie numer telefonu) będą przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Usuwamy dane powstałe w tym kontekście po tym, jak przechowywanie nie jest już konieczne lub przetwarzanie jest ograniczone, jeśli istnieją prawne zobowiązania do przechowywania danych.

Zbieranie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej
Gdy korzystasz z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. gdy nie rejestrujesz się lub w inny sposób nie przekazujesz nam informacji, gromadzimy jedynie dane osobowe, które Twoja przeglądarka przesyła na nasz serwer. Jeśli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do wyświetlenia Państwu naszej strony internetowej oraz do zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO):

– Adres IP
– Data i godzina złożenia wniosku
– Różnica między strefą czasową a Greenwich Mean Time (GMT)
– Treść wniosku (konkretna strona)
– Status dostępu/kod statusu protokołu HTTP
– Ilość danych przekazywanych w każdym przypadku
– Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
– przeglądarka
– System operacyjny i jego interfejs
– język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Stosowanie plików cookie
(1) Oprócz danych wymienionych powyżej, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym w odniesieniu do używanej przeglądarki i które dostarczają stronie ustawiającej plik cookie pewnych informacji. Pliki cookie nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Służą one do tego, aby strona jako całość była bardziej przyjazna i skuteczna.

(2) Ta strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i funkcja są wyjaśnione poniżej:

– Transient cookies (a.)
– Trwałe pliki cookies (patrz b.).

a. Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności sesyjne pliki cookies. Przechowują one tzw. ID sesji, dzięki któremu różne żądania z przeglądarki mogą być przyporządkowane do wspólnej sesji. Dzięki temu Twój komputer może zostać rozpoznany, gdy wrócisz na naszą stronę. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

b. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie z góry określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie. W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

c. Ustawienia przeglądarki można skonfigurować zgodnie z własnymi życzeniami i
z. np. odmówić akceptacji plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Tak zwane „cookies osób trzecich” to cookies, które zostały ustawione przez osoby trzecie, a więc nie przez rzeczywistą stronę internetową, którą aktualnie odwiedzasz. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie może spowodować, że nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji tej strony.

Dalsze funkcje i oferty naszej strony internetowej
(1) Oprócz czysto informacyjnego wykorzystania naszej strony internetowej oferujemy różne usługi, z których możesz skorzystać, jeśli jesteś zainteresowany. W tym celu z reguły trzeba podać dalsze dane osobowe, które wykorzystujemy do świadczenia danej usługi i do których mają zastosowanie wyżej wymienione zasady przetwarzania danych.

(2) W niektórych przypadkach do przetwarzania Państwa danych korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Zostały one starannie wybrane i zlecone przez nas, są związane naszymi instrukcjami i są regularnie monitorowane.

(3) Ponadto możemy przekazać Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeśli wspólnie z partnerami oferujemy promocje, konkursy, umowy lub podobne usługi. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat otrzymają Państwo podczas podawania swoich danych osobowych lub poniżej w opisie oferty.

(4) Jeśli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), poinformujemy Cię o konsekwencjach tego faktu w opisie oferty.

Dzieci

Nasza oferta skierowana jest w zasadzie do osób dorosłych. Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Prawa osoby, której dotyczą dane

(1) Cofnięcie zgody
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej odwołania.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, aby skorzystać z prawa do odwołania.

(2) Prawo do potwierdzenia
Mają Państwo prawo żądać od administratora potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa. W każdej chwili możesz poprosić o potwierdzenie, korzystając z powyższych danych kontaktowych.

(3) Prawo dostępu
W przypadku przetwarzania danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo zażądać informacji na temat tych danych osobowych oraz następujących informacji:

a. cele przetwarzania;
b. kategorie przetwarzanych danych osobowych;
c. odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d. jeżeli jest to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e. istnienia prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f. istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
g. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych;
h. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w takich przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Jeśli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej, masz prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 GDPR w związku z przekazaniem. Przekażemy kopię danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania. Możemy pobierać uzasadnioną opłatę opartą na kosztach administracyjnych za wszelkie dalsze kopie, których zażąda dana osoba. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną, informacja jest przekazywana w powszechnie stosowanym formacie elektronicznym, chyba że wskazuje on inaczej. Prawo do otrzymania kopii na podstawie ust. 3 nie narusza praw i wolności innych osób.

(4) Prawo do sprostowania
Masz prawo zażądać, abyśmy bez zbędnej zwłoki poprawili wszelkie nieścisłe dane osobowe dotyczące Ciebie. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, ma Pani/Pan prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

(5) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
Mają Państwo prawo żądać od administratora usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a my jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

a. Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
b. Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
c. Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 2 GDPR.
d. Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
e. Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
f. Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 GDPR.

Jeśli administrator upublicznił dane osobowe i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z ust. 1, podejmuje rozsądne kroki, w tym środki techniczne, uwzględniając dostępną technologię i koszt wdrożenia, by poinformować administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe, że podmiot danych zażądał od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych, ich kopii lub replikacji.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) nie istnieje, o ile przetwarzanie jest konieczne:

– do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
– dla wypełnienia obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
– ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9 ust. 3 GDPR;
– do celów archiwizacyjnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 GDPR, jeżeli prawo, o którym mowa w ust. 1, może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania; lub
– w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

(6) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

a. prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych,
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale podmiot danych potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR, o ile nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, takie dane osobowe – poza przechowywaniem – są przetwarzane wyłącznie za zgodą podmiotu danych lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na istotny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

W celu skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

(7) Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo otrzymać dotyczące Państwa dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz mają Państwo prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały dostarczone, pod warunkiem, że:

a. przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO; oraz

b. przetwarzanie odbywa się przy pomocy zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z ust. 1, mają Państwo prawo uzyskać, aby dane osobowe zostały przeniesione bezpośrednio od jednego administratora do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe. Korzystanie z prawa do przenoszenia danych pozostaje bez uszczerbku dla prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przysługującej administratorowi.

(8) Prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Administrator nie będzie już przetwarzał danych osobowych, chyba że wykaże ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

Niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, które odbywa się do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o których mowa w art. 89 ust. 1, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z prawa do sprzeciwu, kontaktując się z właściwym administratorem danych.

(9) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – która wywołuje dotyczące Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie dotyczy to sytuacji, gdy decyzja:

a. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a administratorem,

b. jest dopuszczalne na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a prawo to zawiera odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów podmiotu danych; lub

c. za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Administrator podejmuje rozsądne kroki w celu zabezpieczenia praw i wolności, a także prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, które obejmują co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby, której dane dotyczą, po stronie administratora, do wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skorzystać z tego prawa, kontaktując się z odpowiednim administratorem danych.

(10) Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Mają one również prawo, bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeżeli podmiot danych uważa, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza niniejsze rozporządzenie.

(11) Prawo do skutecznego sądowego środka odwoławczego
Bez uszczerbku dla wszelkich dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków odwoławczych, w tym prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 GDPR, przysługuje Państwu prawo do skutecznego sądowego środka odwoławczego, jeżeli uznają Państwo, że Państwa prawa wynikające z niniejszego rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Korzystanie z Jetpack (dawniej WordPress.com Stats).

(1) Ta strona internetowa korzysta z usługi analityki internetowej Jetpack (dawniej: WordPress.com Stats), aby analizować i regularnie ulepszać korzystanie z naszej strony internetowej. Uzyskane statystyki pozwalają nam ulepszać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Ponadto wykorzystujemy system do działań mających na celu ochronę bezpieczeństwa strony internetowej, np. wykrywanie ataków lub wirusów. Dla wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Automattic Inc. poddał się Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov. Podstawą prawną korzystania z Jetpack jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

(2) W celu dokonania tej oceny na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie (więcej szczegółów w § 3). Zebrane w ten sposób informacje są przechowywane na serwerze w USA. Jeśli uniemożliwisz przechowywanie plików cookie, pamiętaj, że możesz nie być w stanie korzystać z tej strony w pełnym zakresie. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookies zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce lub klikając przycisk „Click here to Opt-out” na stronie http://www.quantcast.com/opt-out.

(3) Ta strona używa Jetpack z rozszerzeniem, które obcina adresy IP natychmiast po ich zebraniu, aby wykluczyć możliwość osobistych odniesień.

(4) Informacje od zewnętrznego dostawcy: Automattic Inc, 60 29 th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA, https://automattic.com/privacy, oraz od zewnętrznego dostawcy technologii śledzenia: Quantcast Inc, 201 3 rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103-3153, USA, https://www.quantcast.com/privacy.

Integracja z Google Maps

(1) Na tej stronie korzystamy z usługi Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwiamy wygodne korzystanie z funkcji mapy.

(2) Odwiedzając stronę internetową, Google otrzymuje informację, że wywołali Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane będą dane wymienione w § 3 niniejszej deklaracji. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były powiązane z Twoim profilem Google, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje Państwa dane w postaci profili użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej zgodnie z wymaganiami. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet w przypadku użytkowników niezalogowanych) w celu zapewnienia reklamy opartej na potrzebach oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej stronie. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Google.

(3) Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Znajdziesz tam również dalsze informacje o swoich prawach w tym zakresie oraz możliwości ustawień w celu ochrony swojej prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza również Państwa dane osobowe w USA i poddał się działaniu Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Procesory zamówień

Korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców (podmiotów przetwarzających zlecenia), np. w zakresie wysyłki towarów, newsletterów lub przetwarzania płatności. W celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych z usługodawcą została zawarta odrębna umowa o przetwarzaniu danych dotyczących zamówień.

Współpracujemy z następującymi usługodawcami:

Kreativstudio Krömer
dieWebSchmiede.com

Hubert Schulte GmbH
Hellefelder Straße 75
59846 Sundern-Hellefeld
Nie dodzwoniłeś się do nas? Żaden problem!
Oddzwonimy.

Kontakt:

(0 29 34) 96 16 0

(0 29 34) 96 16 13

info@schulte-paletten.de

Prośba o oddzwonienie:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie wprowadzonych danych, oraz zapoynałem się z polityką prywatności..

  Hubert Schulte GmbH
  Hellefelder Straße 75
  59846 Sundern-Hellefeld
  Nie dodzwoniłeś się do nas? Żaden problem!
  Oddzwonimy.

  Kontakt:

  (0 29 34) 96 16 0

  (0 29 34) 96 16 13

  info@schulte-paletten.de

  Prośba o oddzwonienie:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie wprowadzonych danych, oraz zapoynałem się z polityką prywatności..